תקנון מכר אינטגריטי דיאגנוסטיקס בע"מ

כללי

 1. תקנון זה חל גם על עסקאות ישירות בין הלקוח (להלן: "המזמין") לבין אינטגריטי דיאגנוסטיקס בע"מ (להלן: "אינטגריטי") וגם על עסקאות בהן הזמין המזמין מוצרים ו/או שירותים באתר האינטרנט של אינטגריטי. 
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המזמין מול אינטגריטי, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין אינטגריטי, לכל דבר ועניין.
 3. על המזמין לקרוא תקנון זה בטרם ביצוע העסקה ולאשר הסכמתו לתקנון. ביצוע עסקה בין המזמין לאינטגריטי (בין אם בחנות האינטרנט ובין אם ישירות, במפגש פרונטלי) מהווה הסכמת המזמין לתנאי תקנון זה והמזמין מתחייב בזאת לפעול לפי הוראות התקנון.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעת אינטגריטי ועל המזמין לקרוא את תנאי התקנון בטרם ביצוע כל עסקה עם אינטגריטי. אינטגריטי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 5. עסקה באינטרנט תבוצע בכרטיס אשראי בלבד. בעסקה פרונטלית עם נציג מכירות, תנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין הינה תשלום במזומן, בהעברה בנקאית, בהמחאה ו/או באשראי, בהתאם להסכמת אינטגריטי וע"פ שיקול דעתה המוחלט. מוסכם ומובהר כי הטובין שנמסרו ללקוח שייכים לאינטגריטי ויעברו לבעלות המזמין אך ורק לאחר פרעון מלוא תמורת הטובין ע"י המזמין.
 6. התקנון נכתב בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה, במשתמע.
 7. המזמין מצהיר ומתחייב כי:
  1. הוא בן למעלה מ 18 שנים והוא כשיר משפטית לבצע עסקאות.
  2. הוא רוכש את המוצרים לשימושו בלבד ולא לצורך סיטונות או מכירה חוזרת.
  3. הוא בעלים של אמצעי התשלום (כרטיסי האשראי ו/או המחאות, ו/או אמצעי התשלום אחרים בהם מבוצעת העסקה כולל העברות בנקאיות) או מיופה כוח מטעם המזמין.  .
  4. בכל מקרה בו המזמין מבקש לשלם בהמחאות של צד ג' עליו לקבל לכך מאינטגריטי אישור מראש ובכתב.
  5.  תנאי לאישור העסקה ע"י אינטגריטי הוא שחברת האשראי, גוף מממן, חברת ERN הבודקת את הצ'קים, או כל חברה דומה, תאשר את אישור מימון ו/או הצ'קים שיימסרו לאינטגריטי מראש והמזמין ישלם לאינטגריטי בנוסף למחיר העסקה גם את עלות בדיקת פירעון, והעלות תתוסף לתמורת העסקה ותשולם ע"י המזמין. המוצרים

 1. המזמין רשאי לרכוש מאינטגריטי כל מוצר ו/או שירות המפורסמים ע"י אינטגריטי, במחירים המפורסמים על ידה לגבי כל מוצר או בהצעת מחיר נפרדת. בטרם ביצוע העסקה על המזמין לברר מראש מול אינטגריטי אם המחיר כולל מע"מ או שלמחיר יתווסף מע"מ. למחירים יתווספו דמי משלוח ו/או הובלה ו/או דמי ביטוח (מוסכם ומובהר כי אינטגריטי אינה אחראית לשלמות, גניבה או חבלה או תקינות המוצר שנשלח למזמין, ועל המזמין לבקש מאינטגריטי מראש כי ירכש ביטוח להובלת המוצר אל המזמין וישלם לאינטגריטי מראש דמי ביטוח). 
 2. תמונות המוצרים באתר או בקטלוגים של אינטגריטי הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות באתר למוצר ובין פירוט תכונות המוצר למפרט היצרן, מה שמחייב הינו מפרט המוצר והנתונים הטכניים של היצרן לגבי המוצר ולא התמונה. 
 3. המזמין מצהיר ומתחייב כי הוסבר והובהר לו שמוצרים מסוג מצלמות ביוב, וידאסקופים, פייברסקופים, בורוסקופים, מצלמות תרמיות, מכשירים לאיתור נזילות אקוסטיים או באמצעות גז, מערכות יבוש רטיבות ונזילות, מכונות ורובוטים לכרסום, מכונות וכלים לניקוי פנים צנרת כולל מכונות התזה או הברשה ודבקים  וגם מכשירים וציוד המיובאים ו/או מיוצרים במיוחד עבור המזמין מוגדרים כמוצרים ייחודיים (כל המוצרים המפורטים לעיל ייקראו להלן: "מוצר ייחודי"). שאר המוצרים הנמכרים על ידי אינטגריטי הינם מוצרי רגילים (להלן: "מוצר רגיל"). המזמין מצהיר כי באחריותו לבדוק את התאמת המוצר שהזמין לצרכיו טרם ההזמנה.
 4. האחריות למוצרים הינה אחריות מוגבלת, כל מוצר לפי תנאי היצרן , יש לבדוק מול אינטגריטי מראש מה תקופת האחריות הניתנת לכל מוצר ומה היקף האחריות ובכל מקרה מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי האחריות למוצר תינתן ע"י יצרן המוצר בחו"ל ולא ע"י אינטגריטי. בכל מקרה של תקלה יכול המזמין לפנות לאינטגריטי לצורך בירור האחריות והמשך הטיפול מול היצרן. אינטגריטי תפעל בהתאם להנחיות היצרן שיקבע האם יאושר התיקון על ידי אינטגריטי בארץ או יבוצע התיקון אצל היצרן. במקרה של תיקון אצל היצרן בחו"ל עלויות שילוח המוצר ליצרן ובחזרה יחולו על המזמין במידה והתקלה אינה במסגרת אחריות היצרן. 
 5. בהזמנה ישירה פרונטלית מאינטגריטי על המזמין לוודא מראש זמינות מוצרים במלאי. אינטגריטי תעשה כל מאמץ לספק את המוצר למזמין בהקדם האפשרי. בכל מקרה מוסכם כי עיכוב באספקת מוצר ע"י אינטגריטי עקב צורך בבדיקת המוצר ע"י מעבדות ו/או מכון התקנים ו/או צורך בקבלת אישורים ממשלתיים ו/או דרישות רגולטוריות ו/או כל עיכוב אחר שאינו באחריות אינטגריטי כולל עיכוב באספקת היצרן, לא יחשב כהפרת הסכם ע"י אינטגריטי ולא יזכה את המזמין בכל סעד או פיצוי שהוא. 
 6. הזמנה באמצעות אתר האינטרנט מהווה הצעה של המזמין בלבד, ואינטגריטי רשאית שלא לקבל את ההצעה מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק כלשהו. רק השלמת העסקה ע"י אינטגריטי תוך יצירת קשר עם המזמין והשלמת העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בה ביצע המזמין תשלום עבור העסקה תהווה קיבול הצעת המזמין ע"י אינטגריטי. 

העסקה

 1. בעסקה באינטרנט, רק לאחר שהמזמין סיפק לאינטגריטי את כל הפרטים הנדרשים (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס אשראי) ורק לאחר שאינטגריטי חייבה את כרטיס האשראי ורק לאחר אישור העיסקה ע"י חברת האשראי יחשב המזמין כזכאי לקבל מאינטגריטי את המוצר שהזמין. בעסקה ישירה פרונטלית יחשב המזמין כזכאי לקבל מאינטגריטי את המוצר לאחר שהמזמין שילם עבור המוצר במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, הכל בהתאם לסיכום בין הצדדים ולהסכמת אינטגריטי.
 2. הפרטים שמסר המזמין לאינטגריטי (באופן ישיר או באמצעות דוא"ל או באמצעות אתר האינטרנט) וכן רישום העסקה במחשבי אינטגריטי יהוו ראיה חלוטה לנכונות העסקה ופרטי המזמין. המזמין מתחייב למסור לאינטגריטי אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ואינטגריטי אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים ו/או שאינם נכונים ע"י המזמין.
 3. במידה ועסקה ששולמה באשראי לא אושרה ע"י חברת האשראי, או העברה כספית לה התחייב המזמין לא בוצעה ו/או המחאה שנתן המזמין חזרה ללא כיסוי או מכל סיבה אחרת, תודיע אינטגריטי על כך למזמין והעסקה תחשב כמבוטלת בתוך 3 ימים מההודעה, אלא אם המזמין המציא לאינטגריטי תשלום במזומן או פרטי אשראי אחרים.

ביטול עסקה

 1. על העסקה בין המזמין לבין אינטגריטי חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  – 1981 (להלן: "החוק") וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010 (להלן: "התקנות").
 2. כל בקשה מצד המזמין לביטול עסקה מחייבת הצגת חשבונית מס מקורית המעידה על הרכישה.
 3. מדיניות אינטגריטי לביטול עסקה והחזרת המוצר רגיל
  1. מוצר רגיל שנרכש במכר מרחוק – (כשהעסקה בוצעה באינטרנט או טלפונית והמוצר נשלח למזמין בדואר או ע"י חברת שילוח) המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ולמען ההדגשה יובהר כי על המזמין להודיע על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מקבלת המוצר לידיו, עליו להשיב את המוצר לאינטגריטי באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ו/או הוסרו מדבקות ביטחוניות, ויזוכה במלוא סכום ההזמנה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי ו/או לחברת הבטחת תשלום צקים כמו ERN. דמי משלוח ו/או דמי ביטוח לא יוחזרו בשום מקרה (למען הסר ספק –חיבור המוצר לחשמל, הדלקת המוצר תוך שימוש בסוללה, חשיפת חיישנים, ו/או ביצוע פעולות המשמשות לייעודו של המוצר ו/או הפעלת המוצר ובדיקתו ו/או הכנסת המוצר למערכות ניקוז ו/או ביוב ו/או חשיפה למים ו/או לרטיבות  מהווה "שימוש" כהגדרתו בתקנות, ומוצר שנעשה בו שימוש לא יוחזר לאינטגריטי והעסקה בה נרכש לא תבוטל).
  2. מוצר רגיל שנרכש ישירות מאינטגריטי ונציגיה (ולא בעסקת מכר מרחוק) – המזמין זכאי לבטל את העסקה בתוך 3 ימים מיום העסקה, עליו להשיב את המוצר לאינטגריטי באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש ו/או הוסרו מדבקות ביטחוניות ויזוכה במלוא סכום ההזמנה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצא או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי ו/או לחברת הבטחת תשלום צקים כמו ERN. דמי משלוח ו/או דמי ביטוח לא יוחזרו בשום מקרה (למען הסר ספק –חיבור המוצר לחשמל, הדלקת המוצר תוך שימוש בסוללה, חשיפת חיישנים, ו/או ביצוע פעולות המשמשות לייעודו של המוצר ו/או הפעלת המוצר ובדיקתו ו/או הכנסת המוצר למערכות ניקוז ו/או ביוב ו/או חשיפה למים ו/או לרטיבות  מהווה "שימוש" כהגדרתו בתקנות, ומוצר שנעשה בו שימוש לא יוחזר לאינטגריטי והעסקה בה נרכש לא תבוטל). 
 4. מדיניות אינטגריטי להחזרת מוצר ייחודיאין ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר ייחודי, בין אם נעשה בו שימוש ע"י המזמין ובין אם לאו. לעת ביצוע עסקה לרכישת מוצר ייחודי ע"י המזמין מצהיר המזמין כי ידוע לו שאינטגריטי פועלת באופן ייחודי לאיתור המוצר ו/או ייצור מיוחד של המוצר עבור המזמין ו/או ייצור מוצר במידות מיוחדות שהוזמנו ע"י המזמין ו/או רכישתו ע"י אינטגריטי במיוחד עבור המזמין ו/או הבאתו לישראל (במידת הצורך) ו/או יבוא המוצר במיוחד עבור המזמין ע"י אינטגריטי ו/או שחרורו מהמכס ו/או ביצוע בדיקות מעבדה ו/או קבלת אישור מכון התקנים, משרד ממשלתי וכיוצ"ב למוצר ואספקתו למזמין, וכי מוסכם שמדובר במוצר שיוצר במיוחד לפי דרישותיו המיוחדות של הצרכן (כהגדרתם בחוק) ולפיכך המזמין אינו זכאי לבטל את עסקת רכישת המוצר הייחודי לאחר ביצוע ההזמנה ו/או להחזירו לאינטגריטי (אם המוצר הייחודי כבר סופק למזמין) ו/או להחליפו במוצר אחר, אלא אם התגלה במוצר הייחודי פגם בייצור. להסרת כל ספק, מצלמות ביוב, וידאסקופים, פייברסקופים, בורוסקופים, מצלמות תרמיות, מכשירים לאיתור נזילות אקוסטיים או באמצעות גז, מערכות יבוש רטיבות ונזילות, מכונות ורובוטים לכרסום, מכונות וכלים לניקוי פנים צנרת כולל מכונות התזה או הברשה ודבקים, ייחשבו כ"מוצר ייחודי" ולא יהיה ניתן לבטל עסקת רכישתם ו/או להחזיר מוצרים אלה גם אם היו במלאי של אינטגריטי במועד הרכישה.
  1. על אף האמור לעיל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית אינטגריטי (אך אינה חייבת כלל) להסכים לקבל חזרה מוצר ייחודי ולהסכים לביטול העסקה ע"י המזמין גם ללא פגם בייצור, בכפוף לכך שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
   1. בדיקת אינטגריטי העלתה כי המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ו/או לא הוסרו מדבקות ביטחוניות.
   2. מההחזר למזמין הופחתו דמי ביטול בסך 15% ממחיר המוצר הייחודי בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי.
  2. היה ובדיקת אינטגריטי תעלה כי במוצר הייחודי שהמזמין מבקש להחזיר נעשה שימוש ו/או כי המוצר שרוט או בעל פגם כלשהו, לא תתקבל החזרת המוצר הייחודי ולא יינתן כל זיכוי ו/או החזר למזמין. לפנים משורת הדין, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אינטגריטי והסכמתה החד צדדית, רשאית אינטגריטי (אך לא חייבת כלל) לקבל את המוצר חזרה, תוך הפחתת ההחזר למזמין ב 50% ממחיר המוצר הייחודי, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי, וזאת כפיצוי מוסכם לאינטגריטי שתיאלץ במקרה כזה למכור את המוצר הייחודי כמשומש שערכו נופל בהרבה מהמוצר הייחודי החדש שסופק למזמין ע"פ הזמנתו.
 5. בכל מקרה של ביטול עסקה בהסכמת אינטגריטי וזיכוי המזמין, יבוצע הזיכוי בדרך בה שילם המזמין (קרי –מזמין ששילם בכרטיס אשראי יקבל זיכוי בכרטיס האשראי, מזמין ששילם במזומן יזוכה בצ'ק מזומן שישלם למזמין לכתובת שסיפק המזמין בעת ההזמנה).
 6. ביטל עסקה ע"י אינטגריטי: אינטגריטי זכאית לבטל כל עסקה עם מזמין במקרים הבאים, ללא כל קנס ו/או סנקציה כלפי אינטגריטי, זולת השבת מלוא התשלום ששולם למזמין, ככל ששולם: 
  1. נפלה טעות ו/או חל שיבוש טכני בתיאור המוצר ו/או בדגם ו/או במחיר ו/או במקרה של העלאת המחיר על ידי היצרן תרם אספקה, ביכולות המוצר ו/או בעלויות היבוא ו/או בדרישה רגולטורית ו/או כספית ממכון התקנים ו/או רשות ממשלתית ו/או צורך בקבלת אישורים מיוחדים.
  2. במקרה של מניעה או עיכוב מחמת כוח עליון (מלחמה, פגעי טבע, שטפון, שביתה או השבתה, תקלה בסליקת כרטיס אשראי, עיכוב במכס או בקבלת אישורי יבוא וכל סיבה אחרת שאינה עקב מעשה או מחדל של אינטגריטי.
  3. במקרה בו עלה חשש אצל אינטגריטי כי המזמין רוכש את המוצר בסיטונות או לצורך מכירה חוזרת או למטרות תחרות באינטגריטי או לצורך מכירה לגורמים פליליים או לגורמים עוינים.
  4. במקרה בו אזל מלאי המוצר אצל אינטגריטי. 
  5. במקרה בו קיים חשש אצל אינטגריטי שהתמורה בגין המוצר לא תתקבל.

אספקת המוצר למזמין

 1. על המזמין לקבל את המוצר שהזמין ממשרדי אינטגריטי, ולחילופין תישלח אינטגריטי את המוצר למזמין, לבקשת המזמין, בדואר רשום ו/או בשירות שליחים, על חשבון המזמין ובכפוף לתשלום השילוח ע"י המזמין מראש, ובמקרה כזה אינטגריטי לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת ו/או שלמות המוצר למזמין שנגרם כתוצאה מכוח עליות ו/או מעשה או מחדל של דואר ישראל ו/או חברת השילוח.

קניין רוחני ואבטחת מידע

 1. אתר האינטרנט של אינטגריטי וכן כל פרסומיה, לרבות כל עיצוב גרפי, שרטוט, תמונה, איור, צילום, קטעי וידאו ו/או סרטונים וכיוצ"ב הם קניינה של אינטגריטי ו/או של צד ג' שאינטגריטי זכאית להשתמש בקניינו הרוחני, והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשנות או למכור כל חלק מהמפורסם ע"י אינטגריטי באתר האינטרנט שלה ו/או בפרסומיה ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי או פרטי, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמת אינטגריטי מראש ובכתב.
 3. אינטגריטי נוקטת באמצעי זהירות סבירים לשמירת סודיות המידע שמוסר לה המזמין. אינטגריטי תשתמש בפרטי המזמין רק לצרכיה הפנימיים ולצורך ביצוע העסקאות בהתאם לתקנון זה וע"פ כל דין.
 4. במקרה של גילוי מידע הנובע מתקלה שאינה בשליטת אינטגריטי ו/או בשל כוח עליון, אינטגריטי לא תהיה אחראית לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין כתוצאה מכך, גם אם המידע יגיע לידי גורם עוין או כזה שיעשה במידע שימוש לרעה ו/או שלא בהרשאת המזמין.

ויתור, התיישנות וסמכות שיפוטית

 1. אינטגריטי ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק – ישיר, תוצאתי או עקיף – שנגרם למזמין ו/או למשתמש במוצר מטעם המזמין ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו מאינטגריטי או כתוצאה משימוש באתר האינטרנט של אינטגריטי, ולא משנה עילת התביעה, ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו. אינטגריטי אף אינה אחראית להרכבת המוצר ו/או אביזריו ע"י המזמין לאחר אספקת המוצר למזמין והמזמין אחראי, באופן בלעדי וייחודי, לאחזקת המוצר שסופק לו ולקבלת שירות תקופתי למוצר, ככל ששירות תקופתי נדרש.
 2. על המזמין ו/או מי מטעמו ו/או חליפו שישתמש במוצר, לקרוא ולהבין את הוראות השימוש, הוראות הטיפול הנכון והוראות הבטיחות של המוצר שרכש המסופקות ע"י אינטגריטי יחד עם המוצר, והמזמין מתחייב כי ישמור על כל הוראות הבטיחות, ישתמש ויטפל במוצר בהתאם להוראות שקיבל. במקרה של שאלות יש לפנות במיידי לאינטגריטי או ליצרן המוצר.
 3. רישומי אינטגריטי (לרבות רישומים במחשבי אינטגריטי) יהוו ראיה לכאורה בדבר נכונות הפעולות וההתקשרות בין המזמין לאינטגריטי.
 4. המזמין מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד אינטגריטי תקוצר בהסכמה ל 12 חודשים מיום ביצוע ההזמנה על ידו, והצדדים מסכימים כי הסכמתם בסעיף זה תהווה הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעותו בחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. בחלוף 12 חודשים ממועד ההזמנה תתיישן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המזמין כלפי אינטגריטי והמזמין יהיה מנוע מנקיטת כל הליך תביעה כלפי אינטגריטי ו/או העלאת טענותיו בפני כל ערכאה שהיא.
 5. על תקנון זה יחול אך ורק דין מדינת ישראל וחוקיה. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

לידיעתך אתר החברה עושה שימוש ב'עוגיות' על מנת לשפר את חווית הגלישה שלכם. המשך שימושך באתר יעיד על הסכמתך לשירות

דילוג לתוכן