תקנון מועדון לקוחות כללי
 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות (להלן "המועדון") של חברת אינטגריטי דיאגנוסטיקס בע"מ (להלן "החברה").
 2. כל לקוח של החברה ו/או מתעניין במוצרים ו/או שירותים של החברה רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון (להלן "חבר"). ההרשמה איננה כרוכה בתשלום.
 3. החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
 4. החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון.
מאגר מידע ודיוור
 1. החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם מסר בעת הצטרפותו למועדון, יכללו  במאגר המידע של החברה. כמו כן, החבר מסכים  כי כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר בחברה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך שמירת קשר ויצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק וקידום מכירות שיבוצעו ע"י החברה ו/או מי מטעמה. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו.
 2. ההרשמה למועדון הלקוחות מהווה הסכמה לקבלת דיוור פרסומי וחומרים נוספים לרבות שיתופי פעולה עם צדדי ג' למייל, לדואר או הודעת טקסט או הודעות ווטסאפ לנייד לצורכי דיוור. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981.
 3. יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות מועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 4. הנני מאשר/ת כי קראתי את התקנון ואני מעוניין/ת להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ומאשר/ת בזאת במסירת הפרטים שלעיל לשלוח לי הטבות, חומרים פרסומיים/שיווקים ועדכונים שונים, באמצעי המדיה/התקשורת השונים לרבות באמצעות דוא"ל ו-SMS או ווטסאפ. הנני רשאי/ת בכל עת לבטל את הסכמתי כאמור באמצעות הודעה כתובה לחברה.
שונות
 1. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בכפוף לדין.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 6. 8.6.   החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.
 7. 8.7.   דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 9. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.
 10. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך. הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
 11. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 12. החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 13. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי.
 14. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 

לידיעתך אתר החברה עושה שימוש ב'עוגיות' על מנת לשפר את חווית הגלישה שלכם. המשך שימושך באתר יעיד על הסכמתך לשירות

דילוג לתוכן