תקנון מכר אינטגריטי דיאגנוסטיקס בע"מ
כללי
 1. תקנון זה חל גם על עסקאות ישירות בין לקוח (להלן: "המזמין") לבין אינטגריטי דיאגנוסטיקס בע"מ (להלן: "אינטגריטי") וגם על עסקאות בהן הזמין המזמין מוצרים ו/או שירותים באתר האינטרנט של אינטגריטי. 
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המזמין מול אינטגריטי, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין אינטגריטי, לכל דבר ועניין.
 3. על המזמין לקרוא תקנון זה בטרם ביצוע העסקה ולאשר הסכמתו לתקנון. ביצוע עסקה בין המזמין לאינטגריטי (בין אם בחנות האינטרנט ובין אם ישירות, במפגש פרונטלי) מהווה הסכמת המזמין לתנאי תקנון זה והמזמין מתחייב בזאת לפעול לפי הוראות התקנון.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעת אינטגריטי ועל המזמין לקרוא את תנאי התקנון בטרם ביצוע כל עסקה עם אינטגריטי. אינטגריטי שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 5. עסקה באינטרנט תבוצע בכרטיס אשראי בלבד, ותנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין ברכישה באינטרנט הינה אישור כרטיסי האשראי לעסקה. בעסקה ישירה פרונטלית, תנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין הינה תשלום במזומן, בהעברה בנקאית, בהמחאה ו/או באשראי, בהתאם להסכמת אינטגריטי וע"פ שיקול דעתה המוחלט. מוסכם ומובהר כי הטובין שנמסרו ללקוח שייכים לאינטגריטי ויעברו לבעלות המזמין אך ורק לאחר פרעון מלוא תמורת הטובין ע"י המזמין.
 6. התקנון נכתב בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה, במשתמע.
 7. המזמין מצהיר ומתחייב כי:
  1. הוא בן למעלה מ 18 שנים והוא כשיר משפטית לבצע עסקאות.
  2. הוא רוכש את המוצרים לשימושו בלבד ולא לצורך סיטונות או מכירה חוזרת.
  3. הוא בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום בו מבוצעת העסקה. בכל מקרה בו המזמין מבקש לשלם בהמחאות של צד ג' עליו לקבל לכך מאינטגריטי אישור מראש ובכתב, ותנאי לאישור העסקה ע"י אינטגריטי הוא שחברת ERN הבודקת את הצ'קים, או כל חברה דומה ממנה תקבל אינטגריטי שירותי בדיקת צ'קים, תאשר את הצ'קים שיימסרו לאינטגריטי מראש והמזמין ישלם לאינטגריטי בנוסף למחיר העסקה גם את עלות בדיקת פרעון הצ'קים ע"י ERN או כל חברה לבדיקת צ'קים שתחליף אותה, והעלות תיווסף לתמורת העסקה ותשולם ע"י המזמין. 
המוצרים
 1. המזמין רשאי לרכוש מאינטגריטי כל מוצר ו/או שירות המפורסמים ע"י אינטגריטי, במחירים המפורסמים על ידה לגבי כל מוצר או בהצעת מחיר נפרדת. בטרם ביצוע העסקה על המזמין לברר מראש מול אינטגריטי אם המחיר כולל מע"מ או שלמחיר יווסף מע"מ. למחירים יווספו דמי משלוח ו/או הובלה ו/או דמי ביטוח (מוסכם ומובהר כי אינטגריטי אינה אחראית לשלמות, גניבה או חבלה  או תקינות המוצר שנשלח למזמין, ועל המזמין לבקש מאינטגריטי מראש כי ירכש ביטוח להובלת המוצר אל המזמין ושילם לאינטגריטי מראש דמי ביטוח). התמונות הינן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות באתר למוצר ובין פירוט תכונות המוצר למפרט היצרן, מה שמחייב הינו מפרט המוצר והנתונים הטכניים של היצרן לגבי המוצר ולא התמונה. בכל הזמנה ו/או הצעה למזמין תציין אינטגריטי אם מדובר במוצר מדף (להלן: "מוצר מדף") או במוצר שמוזמן ו/או מיוצר ו/או מיובא במיוחד עבור המזמין ו/או מוצר בעל תכונות ייחודיות, ("מוצרים בעל תכונות ייחודיות" הינם מוצרי מדף כגון מצלמות ביוב וידאסקופים, פייברסקופים, ואנדוסקופים אחרים, מצלמות טרמיות, מכשיר לאיתור נזילות באמצעות גז או חיישן אקוסטי, ומערכות יבוש רטיבות ונזילות, שלא ניתן למוכרם שוב לאחר השימוש הראשון בהם, ולאחר השימוש הראשון בהם ייחשבו כמוצר ייחודי) (להלן יחד: "מוצר ייחודי"). המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי באחריותו לבדוק את התאמת המוצר שהזמין לצרכיו. 
 2. האחריות למוצרים הינה אחריות מוגבלת, כל מוצר לפי תנאי היבואן ו/או המשווק, יש לבדוק מול אינטגריטי מראש מה תקופת האחריות הניתנת לכל מוצר ומה היקף האחריות, ובכל מקרה מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי האחריות למוצר תינתן ע"י יצרן המוצר בחו"ל ולא ע"י אינטגריטי, ובכל מקרה של תקלה מתחייב המזמין לפנות ליצרן ולפעול ע"פ הנחיותיו ואינטגריטי אינה אחראית ככל לביצוע התיקון ו/או לדרך שילוח מוצר תקול ליצרן ו/או להשבתו למזמין.
 3. רכישת מוצרים באופן ישיר, פרונטלי, תתאפשר במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית ו/או בהמחאה ו/או בהעברה בנקאית בלבד. רכישת מוצרים באינטרנט תתבצע בכרטיס אשראי ו/או ע"י חשבון Paypal בלבד.
 4. בד"כ מוצרי מדף מצויים במלאי אינטגריטי, ובמקרה ומוצר מדף כלשהו חסר במלאי תספק אותו אינטגריטי בתוך 30 ימים מיום ביצוע ההזמנה., לגבי מוצרים ייחודיים, המוזמנים רק לאחר ביצוע הזמנה ע"י הלקוח או מוצרים בעלי תכונות ייחודיות, אינטגריטי אינה מתחייבת למועד אספקה אך אינטגריטי תעשה כל מאמץ לספק את המוצר ללקוח בהקדם האפשרי.
 5. בהזמנה ישירה מאינטגריטי על המזמין לוודא מראש כי מוצר המדף אכן מצוי במלאי אינטגריטי. הזמנה באמצעות אתר האינטרנט מהווה הצעה של המזמין בלבד, ואינטגריטי רשאית שלא לקבל את ההצעה מכל סיבה שהיא ולא צורך בנימוק כלשהו. רק השלמת העסקה ע"י אינטגריטי תוך יצירת קשר עם המזמין והשלמת העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני תהווה קיבול הצעת המזמין ע"י אינטגריטי. בכל מקרה מוסכם כי איחור באספקת מוצר ע"י אינטגריטי עקב צורך בבדיקת המוצר ע"י מעבדות ו/או מכון התקנים ו/או צורך בקבלת מאישורים ממשלתיים ו/או דרישות רגולטוריות ו/או כל עיכוב אחר שאינו באחריות אינטגריטי, לא יחשב כהפרת הסכם ע"י אינטגריטי ולא יזכה את המזמין בכל סעד או פיצוי שהוא.
העסקה
 1. בעסקה באינטרנט, רק לאחר שהמזמין סיפק לאינטגריטי את כל הפרטים הנדרשים (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס אשראי) ורק לאחר שאינטגריטי חייבה את כרטיס האשראי ורק לאחר אישור העיסקה ע"י חברת האשראי יחשב המזמין כזכאי לקבל מאינטגריטי את המוצר שהזמין. בעסקה ישירה פרונטלית יחשב המזמין כזכאי לקבל מאינטגריטי את המוצר לאחר שהמזמין שילם עבור המוצר במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, הכל בהתאם לסיכום בין הצדדים ולהסכמת אינטגריטי.
 2. הפרטים שמסר הלקוח לאינטגריטי (באופן ישיר או באמצעות דוא"ל או באמצעות אתר האינטרנט) וכן רישום העסקה במחשבי אינטגריטי יהוו ראיה חלוטה לנכונות העסקה ופרטי המזמין. המזמין מתחייב למסור לאינטגריטי אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ואינטגריטי אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים ו/או שאינם נכונים ע"י המזמין.
 3. במידה ועסקה ששולמה באשראי לא אושרה ע"י חברת האשראי, או העברה כספית לה התחייב המזמין לא בוצעה ו/או המחאה שנתן המזמין חזרה ללא כיסוי או מכל סיבה אחרת, תודיע אינטגריטי על כך למזמין והעסקה תחשב כמבוטלת בתוך 3 ימים מההודעה, אלא אם המזמין המציא לאינטגריטי תשלום במזומן או פרטי אשראי אחרים, וחוזר חלילה.
ביטול עסקה
 1. על העסקה בין המזמין לבין אינטגריטי חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  – 1981 (להלן: "החוק") וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010 (להלן: "התקנות").
 2. כל בקשה מצד המזמין לביטול עסקה מחייבת הצגת חשבונית מס מקורית המעידה על הרכישה.
 3. מדיניות אינטגריטי לביטול עסקה והחזרת מוצר מדף
  1. מוצר מדף שנרכש במכר מרחוק – (כשהעסקה בוצעה באינטרנט או טלפונית והמוצר נשלח למזמין בדואר או ע"י חברת שילוח) המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ולמען ההדגשה יובהר כי על המזמין להודיע על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מקבלת המוצר לידיו, עליו להשיב את המוצר לאינטגריטי באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש ו/או הוסרו מדבקות ביטחוניות (למען הסר ספק –חיבור המוצר לחשמל, הדלקת המוצר תוך השמשת הסוללה, חשיפת חיישנים, ביצוע צילומים ו/או ביצוע פעולות המשמשות לייעודו של המוצר ו/או הפעלת המוצר ובדיקתו ו/או הכנסת המוצר למערכות ניקוז ו/או ביוב ו/או חשיפת המוצר לשמש ו/או למים ו/או לרטיבות  מהווה "שימוש" כהגדרתו בתקנות, ומוצר שנעשה בו שימוש לא יוחזר לאינטגריטי), ויזוכה במלוא סכום ההזמנה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי ו/או לחברת הבטחת תשלום צקים כמו ERN. דמי משלוח ו/או דמי ביטוח לא יוחזרו בשום מקרה.
  2. מוצר מדף שנרכש ישירות מאינטגריטי ונציגיה (ולא בעסקת מכר מרחוק) –  המזמין זכאי לבטל את העסקה בתוך 3 ימים מיום העסקה, עליו להשיב את המוצר לאינטגריטי באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש ו/או הוסרו מדבקות ביטחוניות (למען הסר ספק –חיבור המוצר לחשמל, הדלקת המוצר תוך השמשת הסוללה, חשיפת חיישנים, ביצוע צילומים ו/או ביצוע פעולות המשמשות לייעודו של המוצר ו/או הפעלת המוצר ובדיקתו ו/או הכנסת המוצר למערכות ניקוז ו/או ביוב ו/או חשיפת המוצר לשמש ו/או למים ו/או לרטיבות  מהווה "שימוש" כהגדרתו בתקנות, ומוצר שנעשה בו שימוש לא יוחזר לאינטגריטי), ויזוכה במלוא סכום ההזמנה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצא או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי ו/או לחברת הבטחת תשלום צקים כמו ERN. דמי משלוח ו/או דמי ביטוח לא יוחזרו בשום מקרה. 
 4. מדיניות אינטגריטי להחזרת מוצר ייחודיאין אפשרות לביטול עסקה והחזרה של מוצר ייחודי, ואין אפשרות לבטל עסקה של מוצר בעל תכונות ייחודיות לאחר שנעשה בו שימוש ראשון : משבוצעה עסקה לרכישת מוצר ייחודי ע"י המזמין מצהיר המזמין כי ידוע לו שאינטגריטי פועלת באופן ייחודי לאיתור המוצר ו/או ייצור מיוחד של המוצר עבור המזמין ו/או ייצור מוצר במידות מיוחדות שהוזמנו ע"י המזמין ו/או רכישתו ע"י אינטגריטי במיוחד עבור המזמין ו/או הבאתו לישראל (במידת הצורך) ו/או יבוא המוצר במיוחד ע"י המזמין ע"י אינטגריטי ו/או שחרורו מהמכס ו/או ביצוע בדיקות מעבדה ו/או קבלת אישור מכון התקנים, משרד ממשלתי וכיוצ"ב למוצר ואספקתו ללקוח, וכי בפועל מדובר במוצר שיוצר במיוחד לפי דרישותיו המיוחדות של הצרכן (כהגדרתם בחוק) ו/או מוצר בעל תכונות ייחודיות לאחר שימוש ראשון הנחשב כמוצר ייחודי, ולפיכך המזמין אינו זכאי לבטל את עסקת רכישת המוצר הייחודי ו/או את המוצר בעל התכונות המיוחדות לאחר שימוש ראשון לאחר ביצוע ההזמנה ו/או להחזירו לאינטגריטי (אם המוצר הייחודי כבר סופק למזמין) ו/או להחליפו במוצר אחר, אלא אם התגלה במוצר הייחודי פגם בייצור או במקרה של אי התאמה מהותית בין המוצר הייחודי שהוזמן לזה שסופק למזמין בפועל. להסרת כל ספק, לאחר שימוש ראשון במכשיר, מצלמות ביוב וידאסקופים, פייברסקופים, ואנדוסקופים אחרים, מצלמות טרמיות, מכשיר לאיתור נזילות באמצעות גז או חיישן אקוסטי, ומערכות יבוש רטיבות ונזילות, ייחשבו כ"מוצר ייחודי" ולא יהיה ניתן להחזיר מוצרים אלה גם אם היו במלאי של אינטגריטי במועד הרכישה.
  1. על אף האמור לעיל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית אינטגריטי (אך אינה חייבת כלל) להסכים לקבל חזרה מוצר ייחודי ולהסכים לביטול העסקה ע"י המזמין גם ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, בכפוף לכך שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
   1. בדיקת אינטגריטי העלתה כי המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ו/או לא הוסרו מדבקות ביטחוניות.
   2. מההחזר ללקוח הופחתו דמי ביטול בסך 15% ממחיר המוצר הייחודי בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי.
  2. היה ובדיקת אינטגריטי תעלה כי במוצר הייחודי שהמזמין מבקש להחזיר נעשה שימוש ו/או כי המוצר שרוט או בעל פגם כלשהו, לא תתקבל החזרת המוצר הייחודי ולא ינתן כל זיכוי ו/או החזר ללקוח. לפנים משורת הדין, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אינטגריטי והסכמתה החד צדדית, רשאית אינטגריטי (אך לא חייבת כלל) לקבל את המוצר חזרה, תוך הפחתת ההחזר ללקוח ב 50% ממחיר המוצר הייחודי, בתוספת כל סכום ששילמה אינטגריטי כדמי סליקה לחברת האשראי, וזאת כפיצוי מוסכם לאינטגריטי שתיאלץ במקרה כזה למכור את המוצר הייחודי כמשומש שערכו נופל בהרבה מהמוצר הייחודי החדש שסופק למזמין ע"פ הזמנתו.
 5. בכל מקרה של ביטול וזיכוי הלקוח, יבוצע הזיכוי בדרך בה שילם הלקוח (קרי – לקוח ששילם בכרטיס אשראי יקבל זיכוי בכרטיס האשראי, לקוח ששילם במזומן יזוכה בצ'ק מזומן שישלם למזמין לכתובת שסיפק המזמין בעת ההזמנה).
 6. ביטל עסקה ע"י אינטגריטי: אינטגריטי זכאית לבטל כל עסקה עם מזמין במקרים הבאים, ללא כל קנס ו/או סנקציה כלפי אינטגריטי, זולת השבת מלוא התשלום ששולם למזמין, ככל ששולם: 
  1. נפלה טעות ו/או חל שיבוש טכני בתיאור המוצר ו/או בדגם ו/או במחיר ו/או ביכולות המוצר ו/או בעלויות היבוא ו/או בדרישה רגולטורית ו/או כספית ממכון התקנים ו/או רשות ממשלתית ו/או צורך בקבלת אישורים מיוחדים.
  2. במקרה של מניעה או עיכוב מחמת כוח עליון (מלחמה, פגעי טבע, שטפון, שביתה או השבתה, תקלה בסליקת כרטיס אשראי, עיכוב במכס או בקבלת אישורי יבוא וכל סיבה אחרת שאינה עקב מעשה או מחדל של אינטגריטי.
  3. במקרה בו עלה חשש אצל אינטגריטי כי המזמין רוכש את המוצר בסיטונות או לצורך מכירה חוזרת או למטרות תחרות באינטגריטי או לצורך מכירה לגורמים פליליים או לגורמים עוינים.
  4. במקרה בו אזל מלאי המוצר אצל אינטגריטי. 
  5. במקרה בו קיים חשש אצל אינטגריטי שהתמורה בגין המוצר לא תתקבל.
אספקת המוצר למזמין
 1. על המזמים לקבל את המוצר שהזמין ממשרדי אינטגריטי, ולחילופין תישלח אינטגריטי את המוצר ללקוח, לבקשת הלקוח, בדואר רשום ו/או בשירות שליחים, על חשבון הלקוח ובכפוף לתשלום השילוח ע"י הלקוח מראש, ובמקרה כזה אינטגריטי לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת ו/או שלמות המוצר למזמין שנגרם כתוצאה מכוח עליות ו/או מעשה או מחדל של דואר ישראל ו/או חברת השילוח.
קניין רוחני ואבטחת מידע
 1. אתר האינטרנט של אינטגריטי וכן כל פרסומיה, לרבות כל עיצוב גרפי, שרטוט, תמונה, איור, צילום, קטעי וידאו ו/או סרטונים וכיוצ"ב הם קניינה של אינטגריטי ו/או של צד ג' שאינטגריטי זכאית להשתמש בקניינו הרוחני, והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשנות או למכור כל חלק מהמפורסם ע"י אינטגריטי באתר האינטרנט שלה ו/או בפרסומיה ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי או פרטי, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמת אינטגריטי מראש ובכתב.
 3. אינטגריטי נוקטת באמצעי זהירות סבירים לשמירת סודיות המידע שמוסר לה המזמין. אינטגריטי תשתמש בפרטי הלקוחות רק לצרכיה הפנימיים ולצורך ביצוע העסקאות בהתאם לתקנון זה וע"פ כל דין.
 4. במקרה של גילוי מידע הנובע מתקלה שאינה בשליטת אינטגריטי ו/או בשל כוח עליון, אינטגריטי לא תהיה אחראית לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין כתוצאה מכך, גם אם המידע יגיע לידי גורם עוין או כזה שיעשה במידע שימוש לרעה ו/או שלא בהרשאת המזמין.
ויתור, התיישנות וסמכות שיפוטית
 1. אינטגריטי ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק-  ישיר, תוצאתי או עקיף – שנגרם למזמין ו/או למשתמש במוצר מטעם המזמין ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו מאינטגריטי או כתוצאה משימוש באתר האינטרנט של אינטגריטי, ולא משנה עילת התביעה, ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו. אינטגריטי אף אינה אחראית להרכבת המוצר ו/או אביזריו ע"י המזמין לאחר אספקת המוצר למזמין והמזמין אחראי, באופן בלעדי וייחודי, לאחזקת המוצר שסופק לו ולקבלת שירות תקופתי למוצר, ככל ששירות תקופתי נדרש.
 2. על המזמין ו/או מי מטעמו ו/או חליפו שישתמש במוצר, לקרוא ולהבין את הוראות השימוש, הוראות הטיפול הנכון והוראות הבטיחות של המוצר שרכש המסופקות ע"י אינטגריטי יחד עם המוצר, והמזמין מתחייב כי ישמור על כל הוראות הבטיחות, ישתמש ויטפל במוצר בהתאם להוראות שקיבל. במקרה של שאלות יש לפנות מיידי לאינטגריטי או ליצרן המוצר.
 3. רישומי אינטגריטי (לרבות רישומים במחשבי אינטגריטי) יהוו ראיה לכאורה בדבר נכונות הפעולות וההתקשרות בין המזמין לאינטגריטי.
 4. המזמין מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד אינטגריטי תקוצר בהסכמה ל 12 חודשים מיום ביצוע ההזמנה על ידו, והצדדים מסכימים כי הסכמתם בסעיף זה תהווה הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעותו בחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. בחלוף 12 חודשים ממועד ההזמנה תתיישן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המזמין כלפי אינטגריטי והמזמין יהיה מנוע מנקיטת כל הליך תביעה כלפי אינטגריטי ו/או העלאת טענותיו בפני כל ערכאה שהיא.
 5. על תקנון זה יחול אך ורק דין מדינת ישראל וחוקיה. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.

לידיעתך אתר החברה עושה שימוש ב'עוגיות' על מנת לשפר את חווית הגלישה שלכם. המשך שימושך באתר יעיד על הסכמתך לשירות

דילוג לתוכן